Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt, verstaan onder:
 • JOUW webdesign: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. JOUW webdesign, onderdeel van ‘Show ON’ gevestigd te Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven, Nederland, Kvk-nummer: 76702189.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan JOUW webdesign de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen JOUW webdesign en de opdrachtgever;
 • Werk: het (website)ontwerp dat, het grafisch ontwerp dat, de softwareprogrammatuur die, de huisstijl die en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet dat JOUW webdesign vervaardigd heeft;
 • Content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd i.v.m. de ontwikkeling van de software en/of het vervaardigen van het werk;
 • Dienst: de dienst die JOUW webdesign in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever levert.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder JOUW webdesign haar werkzaamheden uitvoert als ontwerp- en webdesigner en zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan JOUW webdesign en/of aan personen die ten behoeve van JOUW webdesign werkzaam zijn of waren, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van desbetreffende overeenkomst of rechtsbetrekking schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. JOUW webdesign is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft JOUW webdesign het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 6. Indien JOUW webdesign niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat JOUW webdesign het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

 

Artikel 3 – Offerte en de overeenkomst (van opdracht)

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van JOUW webdesign zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod.
 2. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door JOUW webdesign blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door JOUW webdesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door JOUW webdesign, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door JOUW webdesign, respectievelijk de dag waarop opdrachtgever goedkeuring geeft op de door JOUW webdesign uitgebrachte offerte, respectievelijk de dag waarop JOUW webdesign een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en JOUW webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Uitsluitend JOUW webdesign geldt tegenover de Opdrachtgever als contractuele wederpartij.
 6. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht.
 7. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 8. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan JOUW webdesign opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop JOUW webdesign zijn aanbod of offerte baseert.
 9. JOUW webdesign kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht JOUW webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 12. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van JOUW webdesign terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan JOUW webdesign. De door JOUW webdesign aan de opdrachtgever verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en ontwerpen blijven eigendom van JOUW webdesign en mogen zonder toestemming van JOUW webdesign niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.
 13. Indien de Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de Opdrachtgever wijzigt dan wel enige ander soort wijziging doorvoert (die van belang is voor de overeenkomst of de uitvoering van de dienst), dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan JOUW webdesign mede te delen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

 1. JOUW webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. JOUW webdesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. JOUW webdesign behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software of de dienst, ingevolge de technische evolutie van de software of de dienst. JOUW webdesign waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software of de dienst.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie waaraan betreffend het werk dient te voldoen, alle gegevens en al het voorwerk waarvan JOUW webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JOUW webdesign worden verstrekt c.q. tijdig zijn afgerond. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JOUW webdesign zijn verstrekt of het voorwerk niet tijdig door Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde, is afgerond, heeft JOUW webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Onder voorwerk wordt verstaan; de werkzaamheden, uitgevoerd door de Opdrachtgever of door een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde, die noodzakelijk zijn en dienen te worden verricht en afgerond voordat JOUW webdesign tot uitvoering van de opdracht met Opdrachtgever kan komen.
 6. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat JOUW webdesign is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie en / of gegevens
 7. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.
 8. Indien de Opdrachtgever een storing constateert in de dienst, dan dient de opdrachtgever JOUW webdesign daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 9. De Opdrachtgever geeft JOUW webdesign op voorhand toestemming om gegevens die voor deze derde(n) van belang zijn aan hen te overleggen.
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een inbreuk op een dergelijk recht.
 11. Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de Opdrachtgever gewijzigd dient te worden, dient Opdrachtgever de meerprijs hiervoor te betalen. De lopende opdracht zal dan worden afgesloten en er zal een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen.
 12. De Opdrachtgever zal door het gebruik van de dienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. De dienst wordt op basis van fair use aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien de Opdrachtgever, naar het oordeel van JOUW webdesign, oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is JOUW webdesign gerechtigd met onmiddellijke ingang de dienst te blokkeren, zonder dat JOUW webdesign tot enige schadevergoeding gehouden is. De Opdrachtgever wordt daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld.
 13. De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding van de samenwerking op de website van JOUW webdesign, de website van de opdrachtgever, sociale media platforms zoals LinkedIn en Facebook en nieuwsberichten via nieuwsbrief of eerder genoemde media. Vermelding van samenwerking kan gepaard gaan met vermelding logo en URL.
 14. Het staat JOUW webdesign vrij gerealiseerde opdrachten te publiceren op eigen website, platforms van sociale media en nieuwsberichten.
 15. Het recht van vermelden en publiceren van gemaakt werk heeft geen termijn en overstijgt de afloop van de samenwerking.

 

Artikel 5 – Goedkeuring ontwerp

 1. Bij de uitvoering van de opdracht wordt gewerkt in fasen (deeluitvoering). Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van Opdrachtgever, dan wel wanneer Opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door JOUW webdesign verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.
 2. JOUW webdesign vraagt Opdrachtgever per afzonderlijk onderwerp c.q. per fase definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp c.q. van de fase. Een goedkeuring bevat een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn, waaronder eveneens doch niet uitsluitend, ook taal en spelling worden begrepen.
 3. Bij het uitblijven van tijdige goedkeuring op een definitief ontwerp c.q. op een bepaalde fase door Opdrachtgever, is JOUW webdesign gerechtigd de tot dat moment gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bij ontwerpopdrachten, wordt in de offerte door JOUW webdesign een maximumaantal voorstellen overeengekomen. Opdrachtgever dient uit deze voorstellen een keuze te maken. Het ontwerpen van meer voorstellen, zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor Opdrachtgever zal moeten betalen.

 

Artikel 6 – Levering en termijnen

 1. Door JOUW webdesign in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering en betreffen derhalve nooit fatale termijnen, tenzij JOUW webdesign uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
 2. De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat JOUW webdesign alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door JOUW webdesign is ontvangen.
 3. Overschrijding van de termijn verplicht JOUW webdesign niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 4. De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door JOUW webdesign ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van JOUW webdesign vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
 5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van JOUW webdesign ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 6. JOUW webdesign is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deeluitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is JOUW webdesign gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
 7. De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door JOUW webdesign, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een Opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.
 8. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten/diensten af te nemen op het moment waarop deze hem ter hand worden gesteld.

 

Artikel 7 – Inloggegevens

 1. De opdrachtgever dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de opdrachtgever, dan kan JOUW webdesign daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien de opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de opdrachtgever JOUW webdesign daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 3. Indien JOUW webdesign inloggegevens van de opdrachtgever ontvangt, dan zal JOUW webdesign verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.

 

Artikel 8 – Honorarium en betaling

 1. De door JOUW webdesign opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. JOUW webdesign is gerechtigd haar tarieven periodiek, in beginsel per 1 januari van elk jaar, aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende projecten vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
 2. Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de Opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij JOUW webdesign geldende uurtarieven.
 3. Indien JOUW webdesign op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal JOUW webdesign deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
 4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is JOUW webdesign gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is JOUW webdesign steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs.
 7. JOUW webdesign is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van JOUW webdesign is voldaan.
 8. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de Opdrachtgever te geschieden op een door JOUW webdesign aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van JOUW webdesign) ten kantore van JOUW webdesign of een door JOUW webdesign te bepalen andere plaats.
 9. Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen of, indien van toepassing, binnen de overeengekomen betalingstermijn, de volledige factuur betaalt, zal JOUW webdesign de Opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen, met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.
 10. Indien de Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet (volledig) voldoet, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en heeft JOUW webdesign recht op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 geldt. Daarnaast maakt JOUW webdesign vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag tot het moment van volledige voldoening, bestaande uit de wettelijke handelsrente voor te late betaling door niet-Consumenten en de wettelijke rente voor te late betaling door Consumenten, vermeerderd met een contractuele rente van 2% per jaar.
 11. Alle kosten die JOUW webdesign maakt in verband met niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 12. Indien een factuur, ondanks aanmaning, niet (volledig) wordt voldaan, is JOUW webdesign gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden op deze grond.
 13. Bij een situatie als vermeld in artikel 11.3 en 11.4 worden alle vorderingen van JOUW webdesign op Opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 14. Onder Opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot Opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met Opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

 

Artikel 9 – Garanties en reclame

 1. JOUW webdesign staat er voor in dat de te leveren producten voldoen aan de in de opdracht vermelde specificaties en redelijke eisen van deugdelijkheid, veiligheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is enkel van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, kan JOUW webdesign andere garantie- en voorwaarden stellen ter zake van de door haar te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden gelijk na levering te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en wat van het geleverde, gelet op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verwacht mag worden.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk of roekeloos gebruik van het gekochte, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JOUW webdesign, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat wanneer JOUW webdesign vermoedt dat sprake is van onoordeelkundig gebruik, de bewijslast dat hier geen sprake van zou zijn, bij de Opdrachtgever ligt.
 5. De Opdrachtgever komt geen aanspraak op garantie toe in geval van overmacht aan de zijde van JOUW webdesign, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 6. Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij aan JOUW webdesign gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van JOUW webdesign ter zake vervalt.
 7. De Opdrachtgever is verplicht alle door JOUW webdesign geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, samples of concepten, zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan JOUW webdesign te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
 8. JOUW webdesign dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de Opdrachtgever na hiertoe door JOUW webdesign schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
 9. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
 10. Indien een reclame door JOUW webdesign geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is JOUW webdesign, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij JOUW webdesign steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is gekomen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van JOUW webdesign, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens JOUW webdesign, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 2. De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken en juistheid van informatie. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is JOUW webdesign niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken of informatie.
 3. JOUW webdesign is bovendien niet aansprakelijk voor schade die door derde(n) is toegebracht, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend begrepen schade ontstaan tijdens transport, en opslag.
 4. Indien de rechter mocht oordelen dat JOUW webdesign geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van JOUW webdesign zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van JOUW webdesign een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 5. Opdrachtgever is gehouden JOUW webdesign te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van JOUW webdesign in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W.
 6. Opdrachtgever vrijwaart JOUW webdesign bovendien volledig voor aanspraken van derden aangaande een inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door JOUW webdesign in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk verrichte werkzaamheden.
 7. JOUW webdesign is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de content.
 8. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de opgeleverde website te controleren op onjuistheden en fouten. De opdrachtgever vrijwaart JOUW webdesign tegen iedere aansprakelijkheid op grond van huidige en toekomstige wetgeving.
 9. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de software of de dienst of door gebruik van de software of de dienst in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.
 10. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
 11. JOUW webdesign houdt een archief bij van zijn digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 12. JOUW webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
 13. JOUW webdesign garandeert niet dat de software of de dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De Opdrachtgever erkent dat toegang tot en/of de werking van de software of de dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. JOUW webdesign zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de software en de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te (laten) herstellen. Bepaalde opdrachtgevers van JOUW webdesign hebben een aanzienlijk hogere omzet dan JOUW webdesign, hierdoor is JOUW webdesign niet in staat aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade en indirecte schade, zoals gemiste omzet, vertraging in tijdsplanning etc. ontstaan door het tijdelijk niet functioneren en/of niet beschikbaar zijn van de software of de dienst. Wenst de opdrachtgever te willen samenwerken met een bedrijf dat wel bereid is de aansprakelijkheid zoals omschreven in dit artikel op zich te nemen, dan is de opdrachtgever verplicht dit schriftelijk of via de e-mail te melden aan JOUW webdesign. In een dergelijk geval zal JOUW webdesign de samenwerking met de opdrachtgever niet aangaan of de overeenkomst voortijdig ontbinden. Bij een voortijdige ontbinden door JOUW webdesign zullen alle door JOUW webdesign tot aan het moment van de ontbinding reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 14. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door JOUW webdesign opgeleverde, dan sluit JOUW webdesign iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele gevolgschade.
 15. JOUW webdesign is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
 16. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan JOUW webdesign nimmer worden aangerekend.
 17. JOUW webdesign is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

 

Artikel 11 – Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, is JOUW webdesign gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van JOUW webdesign tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van JOUW webdesign onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van JOUW webdesign of door deze ingeschakelde derden.
 3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met JOUW webdesign gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens JOUW webdesign te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is JOUW webdesign gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van JOUW webdesign tot enige schadevergoeding en onverminderd de JOUW webdesign verder toekomende rechten.
 4. Voorts is JOUW webdesign bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JOUW webdesign kan worden gevergd.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door JOUW webdesign in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, code, webdevelopment, software etc. berusten bij JOUW webdesign, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. JOUW webdesign is gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De Opdrachtgever behoeft toestemming voor elk gebruik van dergelijk bij JOUW webdesign liggende rechten.
 3. Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van JOUW webdesign niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever staat jegens JOUW webdesign in voor het ongestoorde gebruik door JOUW webdesign van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart JOUW webdesign zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. JOUW webdesign is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
 5. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door JOUW webdesign geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van JOUW webdesign worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan JOUW webdesign, zonder dat JOUW webdesign daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van JOUW webdesign aan haar over te dragen. Indien een door JOUW webdesign uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan JOUW webdesign te retourneren, bij gebreke waarvan JOUW webdesign zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. JOUW webdesign verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van de software en het werk door de Opdrachtgever, aan de opdrachtgever een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op de software of op het werk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van de software of het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.
 7. De broncode van de software wordt niet aan de opdrachtgever verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor de levering van de broncode dient de opdrachtgever aan JOUW webdesign een afkoopsom te betalen.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. JOUW webdesign behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 2. Indien JOUW webdesign in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever door de Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de Opdrachtgever ook deze vorderingen van JOUW webdesign geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die JOUW webdesign tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens JOUW webdesign.
 3. De door JOUW webdesign bewerkbare ontwerpbestanden blijven te allen tijde eigendom van JOUW webdesign. Behalve, als anders overeengekomen met de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van JOUW webdesign te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing-, water- en cyberschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan JOUW webdesign op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra JOUW webdesign zulks wenst, door Opdrachtgever aan JOUW webdesign stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van JOUW webdesign tegen Opdrachtgever.
 5. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 11.3 is JOUW webdesign gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal JOUW webdesign alle medewerking ter zake verlenen.
 6. Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 14 – Retentierecht

 1. Wanneer JOUW webdesign zaken van de Opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de Opdrachtgever de opeisbare prijs en onkosten voor de uitvoering van de Overeenkomst betaalt, tenzij de Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor betaling stelt. JOUW webdesign heeft dit retentierecht ook voor eerdere Overeenkomsten waaruit de Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 15 – Onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met JOUW webdesign is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door JOUW webdesign verstrekte offertes en/of met JOUW webdesign gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Oost-Brabant.
 3. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van JOUW webdesign. JOUW webdesign is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.
 4. Deze Algemene Voorwaarden is in de Nederlandse taal opgesteld. Ingeval van verschil tussen vertaalde versies, is de Nederlandse tekst bindend.

 

Laatst bijgewerkt: